• Zoznam predmetov

  • Študijný odbor 6341 M  škola podnikania poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Absolventi majú dobrú jazykovú i odbornú prípravu pre sféru súkromného podnikania, ako aj kvalifikáciu na prvý stupeň riadenia rôznych podnikov národného hospodárstva. Všeobecnovzdelávacie predmety dajú žiakom vedomosti, ktoré si vyžaduje dnešná moderná doba, široký rozhľad, schopnosť komunikácie v slovenskom a cudzom jazyku, orientácia v svetových dejinách, kultúre, morálke a v otázkach podnikateľskej etiky.

   Študenti sú počas celého štúdia postupne vzdelávaní v nasledujúcich predmetoch.

   Pozn.: V zozname sú uvedené všetky predmety ktoré sa vyučujú na škole. Študenti si v niektorých prípadoch sami vyberajú len konkrétne predmety. Napr. je možnosť výberu cudzieho jazyka z ponúkaných možností. Externí študenti nemajú predmet Telesná a športová výchova alebo Etická výchova.

   Viac sa dozviete u koordinátorky pre vzdelávanie na zverejenenom telefónnom čísle v sekcii Kontakty.