• Základné údaje o škole

    • Názov školy:            Súkromná stredná odborná škola v Bytči
     Forma štúdia:          Denná a externá
     Študijný odbor:       6341 M škola podnikania

      

     IČO: 42144141

     DIČ: 2022842228

      

      

     Sme školské zariadenie, ktoré bolo zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva, číslo: CD-2009-28430/23580-1:917 zo dňa 30. 10. 2009, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2010.
      

     Našim cieľom je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie v oblasti obchodu a podnikania. Zároveň im chceme umožniť v bezpečnom prostredí našej školy vyskúšať si rôzne situácie, ktoré ich pripravia do života najmä prakticky. Bez výhrad sa riadime etickým kódexom a hodnotami ktoré sú pre nás dôležité a počas štúdia na našej škole ich spoločne objavujeme s našimi budúcimi odborníkmi na obchod a podnikanie :) .

     Naše hodnoty ktorým veríme sú: 
     -    ÚSPECH našich žiakov na ceste životom je pre nás najdôležitejší, preto dbáme na kvalitnom VZDELANÍ, 
     -    Podporujeme KREATIVITU pri riešení úloh a hľadáme uplatnenia do praxe, 
     -    MÚDROSŤ ktorú pomáhame nadobudnúť naším absolventom demonštrujeme na skutočných situáciách ktoré si mali možnosť vyskúšať v bezpečí našej Školy a tak byť o krok napred pri budovaní vlastnej kariéry,
     -    Dôraz kladieme na osvojenie si etických základov v podnikaní a SLUŠNÉHO budovania si medziľudských vzťahov.

      

     Zriaďovateľom je O. z. VZDELÁVANIE, ktoré je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33901.

     Školský vzdelávací program (ŠkVP) školy je dostupný na verejne dostupnom mieste, na nástenke školy vo vstupnej chodbe.

     Učebné osnovy, ktoré tvoria prílohu ŠkVP, sú k dispozícii na nahliadnutie v riaditeľni školy.