• Rozvojové projekty

    •  

      

      

      

      

      

     Základné informácie o projekte

     Názov projektu:

     Modernizácia priestorov Súkromnej strednej odbornej školy, S. Sakalovej č.182, Bytča pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

     Žiadateľ / Prijímateľ:

     Občianske združenie Vzdelávanie

     Kód projektu v systéme ITMS2014+:

     302021K037

     Operačný program:

     Integrovaný regionálny operačný program

     Prioritná os:

     2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

     Špecifický cieľ:

     2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     Kód výzvy:

     IROP-PO2-SC223-2016-14

     Hospodárska činnosť

     19 - Vzdelávanie

     Miesto realizácie projektu

     Katastrálne územie Veľká Bytča; parcela registra C – číslo: 977; súpisné číslo budovy 182

      

     Podrobnejšie informácie o projekte nájdete tu: Informacie.pdf