• História školy

    •     Brány našej školy sme otvorili 2. septembra 2010, kedy sme v školskom roku 2010/2011 privítali jednu triedu prvého ročníka štvorročného denného štúdia. Škola poskytuje vzdelanie v dennej aj externej forme štúdia.

          Naši žiaci majú k dispozícii všetky potrebné odborné učebne, učebné pomôcky a materiály, ktoré sa využívajú na poskytovanie plnohodnotnej výuky na požadovanej úrovni. Škola je vybavená počítačovou technikou a modernými školskými pomôckami. Študenti majú k dispozícii najaktuálnejšie učebnice v papierovej a elektronickej forme.

         Samotnú výučbu zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, ktorí poskytujú vzdelanie na vysokej úrovni prostredníctvom moderných vyučovacích metód, vychádzajúcich z praxe business prostredia, so zameraním sa na uplatnenie získaných vedomostí pre bežný život, odbornú prax a ďalšie štúdium na vysokej škole. Študenti získavajú praktické zručnosti, ktoré vo vyšších ročníkoch využijú v rámci odbornej prípravy v reálnom podnikateľskom prostredí.