• Cvičná firma
   • Cvičná firma

   • 02.11.2016 16:46
   • Cvičná firma ako vyučovací predmet patrí k tým formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s praxou, umožňuje osvojiť si a prípadne zlepšiť podnikateľské, personálne, odborné a sociálne zručnosti.
   • Cvičná firma je zariadená ako reálna firma a má základné oddelenia bežného reálneho podniku. Ide o simuláciu činností oddelení v skutočnej firme, kde majú žiaci možnosť urobiť aj chybu, ktorá nemá taký ekonomický dopad ako v reálnom podniku, ale plní výchovnú funkciu.

    Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných a používať najnovšie informačné technológie. Cvičná firma podporuje kreativitu, rozvíja spoluprácu a prezentáciu výsledkov, napomáha získavať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovať. Je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života.

    Cvičná firma Twentyone stars, Ja Slovensko vznikla 09. 09. 2016  na základe Zmluvy o združení.

    Účelom združenia je spoločná činnosť zmluvných strán, vychádzajúca z osnov študijného programu Junior Achievement Slovensko.

    Ponúka praktické, ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, ktoré je založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností.

     

    Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 10. 10. 2016 sa schválili jednotlivé funkcie a cvičná firma Twentyonestars, Ja Slovensko funguje v tomto zložení.

     

    Prezidentka spoločnosti: Klaudia Culáková

    Viceprezident marketingu: Michal Labo

    Viceprezidentka výroby: Simona Chlebinová

    Viceprezidentka financií: Lenka Rosinová

    Viceprezidentka ľudských zdrojov:  Radoslava Malíková

    Asistentka ľudských zdrojov: Monika Dujčíková

    Manažérka rozvoja zamestnancov: Tatiana Litvíková

    Manažérku reklamy: Adriána Gajdošová 

    Manažérka predaja: Marianna Gaňová

    Manažérka kvality výrobkov: Klaudia Lučanová

    Manažérka riadenia predaja: Mária Mináriková

    Zásobovač: Mário Cudrák

    Účtovníčka: Simona Kvasňovská

    Pokladníčka: Patrícia Bondorová

    Členovia dozornej rady: Ing. Monika Kuderavá

     

    Valné zhromaždenie 10. 10. 2016

   • Naspäť na zoznam článkov