• Žiacka školská rada

    • V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

     Prostredníctvom žiackej školskej rady majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky. Žiaci si prostredníctvom žiackej školskej rady trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť. Naším cieľom je podporovať a organizovať činnosť študentskej samosprávy počas celého školského roka, a tak informovať školskú i mimoškolskú verejnosť o potrebách a problémových oblastiach našich žiakov.

     Našou víziou je:

     1. Podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy.

     2. Rozvíjať u žiakov (svojich spolužiakov) organizačné a komunikačné schopnosti.

     3. Komunikovať s pedagogickou radou školy.

     4. Zabezpečiť špeciálne služby pre žiakov.

     5. Umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese a rozvrhu hodín.

     6. Spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy.

     7. Organizovať študentské športové súťaže.

     8. Predkladať návrhy do plánu práce školy.

     9. Zlepšiť disciplínu v škole.

     10. Organizovať brigády.

     11. Organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely.

     12. Riešiť sociálne problémy žiakov.

     13. Pomáhať s prevádzkou školy.

     14. Realizovať verejnoprospešné projekty

      

     Naším cieľom je:

     1. Zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom.

     2. Zapájať sa do celosvetovo uznávaných akcií vlastnými aktivitami.

     3. Plniť úlohy plánu práce žiackej školskej rady.

     4. Spolupodieľať sa na organizovaní školských akcií.

     5. Podporovať výmenné akcie a aktivity medzi strednými školami.

     6. Sledovať a podporovať sociálne znevýhodnených spolužiakov.

     7. Šíriť dobré meno a status našej školy.

     8. Vytvoriť priestor na prezentáciu študijných výsledkov.

      

     Funkcie v žiackej školskej rade:

     Žiacka školská rada reprezentuje žiakov našej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Jej členstvo tvorí 8 žiakov zvolených v tajnom hlasovaní.

     Predseda je hlavný predstaviteľ a hovorca žiackej školskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy a správy, ktoré sú vydané žiackou školskou radou, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby žiacka školská rada bola vedená efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

     Podpredseda preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní študentskej rady, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

     Tajomník na stretnutiach zapisuje protokol, rozširuje a číta zápisnice z už uskutočnených stretnutí a v prípade súhlasu ich podpisuje ako predseda, rozposiela pozvánky na stretnutia, overuje, či je každý informovaný o pripravovaných stretnutiach. Dopĺňa informácie o činnosti ŽŠR na webovú stránku.

     Pedagóg − koordinátor v žiackej školskej rade má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý a nekonfliktný.

     IKT – technik – pri akciách organizovaných ŽŠR sa stará o zapojenie a fungovanie IKT techniky

     Nástenkári – informujú spolužiakov o jednotlivých akciách a aktualizujú nástenku ŽŠR

      

     Plán zasadnutí žiackej školskej rady pre školský rok 2018/2019

     1. zasadnutie – september 2018

     1. Voľby do žiackej školskej rady
     2. Prerokovanie plánu práce pre školský rok 2018/2019
     3. Schválenie plánu práce pre školský rok 2018/2019
     4. Rozdelenie a konkretizácia úloh
     5. Terminované úlohy na mesiac september, október, november

     2. zasadnutie – november 2018

     1. Správa o plnení úloh podľa plánu práce
     2. Pripomienky študentov
     3. Zapojenie žiakov do projektov
     4. Terminované úlohy na mesiac december, január

     3. zasadnutie – január 2019

     1. Správa plnenia úloh podľa plánu práce
     2. Pripomienky študentov
     3. Zapojenie žiakov do olympiád, súťaží a stredoškolskej odbornej činnosti
     4. Terminované úlohy na mesiac február, marec

     4. zasadnutie – apríl 2019

     1. Správa plnenia úloh podľa plánu práce
     2. Pripomienky študentov
     3. Zabezpečenie prijímacích pohovorov do 1. ročníka
     4. Zabezpečenie výzdoby tried pri príležitosti rozlúčky maturantov
     5. Realizácia športových súťaží
     6. Terminované úlohy na mesiac apríl, máj, jún

     5. zasadnutie – jún 2019

     1. Správa plnenia úloh podľa plánu práce
     2. Zhodnotenie práce žiackej školskej rady za školský rok 2018/2019

      

     Plán práce Žiackej školskej rady pre školský rok 2018/2019

     September 2018

     • 1. zasadnutie Žiackej školskej rady
     • Príprava a zhotovenie nástenky ŽŠR
     • Návrhy na skvalitnenie vyučovacieho procesu.

     Október 2018

     • Kvapka krvi
     • Október mesiac úcty k starším - stretnutie študentov s dôchodcami

     November 2018

     • 2. zasadnutie študentskej školskej rady
     • Deň študentstva
     • Farebný deň – ako prejav jednoty, spolupráce a solidarity, prednáška, fotenie
     • Halloween
     • Aktivity spojené s Týždňom boja proti drogám – besedy, vedomostné kvízy.

     December 2018

     • Exkurzia
     • Červené stužky
     • Deň ľudských práv
     • Vianočná atmosféra v škole

     Január 2019

     • 3. zasadnutie Žiackej školskej rady
     • Deň otvorených dverí

     Február 2019

     • Oboznámenie sa s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. polrok, vyhlásenie najlepšieho žiaka každej triedy a školy

     Marec 2019

     • Deň učiteľov
     • Deň narcisov – liga boja proti rakovine, verejná zbierka

     Apríl 2019

     • 4. zasadnutie Žiackej školskej rady
     • Apríl – Deň ZEME – aktivity, vedomostné kvízy resp. prednášky

     .Máj 2019

     • Rozlúčka s maturantmi

     Jún 2019

     • 5. zasadnutie Žiackej školskej rady
     • Študentská zábava – rozlúčka so štvrtákmi
     • Vyhodnotenie činnosti ŽŠR
     • Vyhodnotenie a zverejnenie najlepších žiakov z každej triedy