• Rada školy

    • ŠTATÚT RADY ŠKOLY

      

     Tento Štatút Rady školy (ďalej len „štatút“) pri Súkromnej strednej odbornej škole, so sídlom S. Sakalovej č. 182 v Bytči je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v platnom znení, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

      

     Článok I.

     Základné ustanovenie

     1) Rada školy je zriadená pri Súkromnej strednej odbornej škole S. Sakalovej č. 182, Bytča

     2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

     3) Rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom, ktorý schválila na svojom ustanovujúcom zasadnutí.

     4) Zmeny a doplnky štatútu schvaľuje rada školy na základe iniciatívnych návrhov jej členov.

      

     Článok II.

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy záujmy rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

      

     Článok III.

     Činnosť rady školy

     1) Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa  ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

     2) Rada školy :

     a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona 596/2003 Z. z.,

     b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,

     c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

     d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 7 písm. b) a c), ods. 8 písm. b) a c) a § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

     • k návrhu na počty prijímaných žiakov,
     • k návrhu ŠkVP a Vnútorný poriadok školy
     • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
     • k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
     • k návrhu rozpočtu školy,
     • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
     • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a jeho vyhodnoteniu.

     3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

     a) postupuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.,

     b) vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritériá výberu,

     c) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, pričom na zvolenie kandidáta na riaditeľa je potrebný súhlas minimálne 5 z 7 členov rady školy,

     d) v prípade ak v prvom kole výberového konania žiadny kandidát nezíska potrebný nadpolovičný počet hlasov, kandidáti s vyšším počtom hlasov postupujú v ten istý deň do druhého kola; v druhom kole výberového konania členovia Rady školy tajným hlasovaním určia poradie postúpených kandidátov,

     d) Rada školy odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:

     • návrh na vymenovanie riaditeľa školy,
     • zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa s prílohami (Vyhlásenie o mlčanlivosti, Prezenčné listiny členov výberovej komisie a delegovaných zástupcov, Prezenčná listina uchádzačov, Zápisnica z otvárania obálok, Uznesenie zo zasadnutia rady školy).

      4) Rada školy má právo prizývať na svoje zasadnutia v prípade potreby riaditeľa školy, prípadne iné osoby, ktorých sa prerokovávaná problematika dotýka a vyžiadať si od nich stanovisko. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

      

     Článok IV.

     Zloženie rady školy

     (1) Rada školy má 7 členov.

     (2) Členmi rady školy sú:

     a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov

     b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

     c) dvaja  zvolení zástupcovia  rodičov žiakov

     d) jeden zástupca žiakov

     e) jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa.

      

     Článok V.

     Spôsob voľby členov rady školy

     1) Voľby členov Rady školy vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  a finančnom zabezpečení.

     2) Členovia Rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom môže byt iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

     3) V prípade, že členovi rady školy zanikne členstvo pred uplynutím funkčného obdobia, predseda rady školy do 15 dní od tohto okamihu :

     a) požiada riaditeľa školy aby uskutočnil doplňovacie voľby do Rady školy, ak išlo o zástupcu pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov alebo rodičov,

     b) požiada zriaďovateľa, aby delegoval nového zástupcu, ak išlo o zástupcu zriaďovateľa,

     4) Volebný  poriadok Rady školy  upravuje  spôsob a termín voľby  predsedu a zapisovateľa.

     5) Do volených funkcií má právo byť volený  každý člen Rady školy.

     6) Návrh na  jednotlivé funkcie môže podať  každý člen Rady školy počas prezentovania návrhov.

     7) Navrhnutý kandidát musí so svojou kandidatúrou súhlasiť.

     8) Každý  člen Rady školy  má právo jedného  hlasu v prípade každej voľby.

     9) Voľby predsedu a zapisovateľa sa konajú ak sa súčasne stanú novými členmi Rady školy minimálne traja jej členovia.

     10) Členstvo v rade školy zaniká:

     a) uplynutím funkčného obdobia,

     b) vzdaním sa členstva,

     c) odvolaním, ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

     d) ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena Rady školy,

     e) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

     f) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

     g) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

     h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

      

     Článok VI.

     Volebný poriadok

     Časť 1.

     Všeobecné ustanovenie

     1) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

     2) Termín (dátum, čas) a miesto volieb za člena Rady školy určí riaditeľ školy. Oznam bude zverejnený vo vstupnom vestibule školy a na jej webovom sídle.

     3) Voľby členov Rady školy riadi volebná komisia, ktorú vymenuje a poverí riaditeľ školy. Volebná komisia je zložená z piatich členov. Členom volebnej komisie môže byť iba taký oprávnený volič, ktorý súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii.

     4) Predseda volebnej komisie otvorí voľby a stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidáta; pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, podpis). Pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné i viaceré prezenčné listiny. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie.

     5) Volebná komisia po skončení volieb spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy   na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia volebnej komisie. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je označený zakrúžkovaním určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí tohto volebného poriadku. Poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený, ...), ktorý spĺňa ostatné podmienky, je právoplatný. Dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný, ak spĺňa ostatné podmienky. Hlasovací lístok je neplatný ak je kandidát označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním, alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov.

     6) Volebná komisia vyhotoví zápisnice z volieb členov Rady školy v každej skupine voličov, ktorá volí svojich zástupcov v Rade školy, ktorú podpíšu zvolení kandidáti, zapisovateľ a overí ju zástupca poverený riaditeľom školy. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny.

     7) Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb a odovzdá zápisnice riaditeľovi školy   a zriaďovateľovi.

     8) Do zvolenia nového predsedu rady školy vedie ustanovujúcu schôdzu riaditeľ školy, ktorá oboznámi prítomných členov rady školy s kompetenciami rady školy podľa zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zároveň ich informuje o  štatúte rady školy.                                                                                         

     Na ustanovujúcom zasadnutí si rada školy zvolí zo svojich členov predsedu rady školy  nadpolovičnou väčšinou hlasov členov rady školy.

     9) Predseda vymenuje jedného člena Rady školy do funkcie zapisovateľa.

     10) Z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy  a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy, ktorý zabezpečí aj jej vyhotovenie. Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov. Zápisnicu a  prezenčné listiny z ustanovujúceho zasadnutia rady školy v dvoch vyhotoveniach je povinný predseda rady školy zaslať zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

     12) Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia  rady školy  zriaďovateľom školy.

      

     Časť II.

     Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov zabezpečí riaditeľom poverený zástupca v spolupráci s volebnou komisiou. 

     1) Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých pedagogických zamestnancov , ktorí písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou.

     2) Každý volič – pedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 2 kandidátov za pedagogických zamestnancov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

     3) Členom Rady školy sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov za pedagogických zamestnancov . V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého  a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných už uskutočnených dodatočných voľbách) rovnaké počty hlasov, ako prví v poradí a neodmietnu kandidovať pri opakovaných voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa dodatočná voľba neuskutoční   a  členom Rady školy sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti v dodatočnej voľbe.

      

     Časť III.

     Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov zabezpečí riaditeľom poverený zástupca v spolupráci s volebnou komisiou.

      1) Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických zamestnancov školy, ktorí písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou.

     2) Každý volič – nepedagogický zamestnanec môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta uvedeného na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

     3) Členom Rady školy sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných už uskutočnených dodatočných voľbách) rovnaké počty hlasov, ako prví v poradí a neodmietnu kandidovať pri opakovaných voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa dodatočná voľba neuskutoční a členom Rady školy sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti v dodatočnej voľbe.

                                                                                            

     Časť IV.

     Voľby zástupcov rodičov zabezpečí riaditeľom poverený zástupca v spolupráci s volebnou komisiou.

     1) Kandidáta na voleného člena Rady školy zo zástupcov rodičov môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z rodičov žiakov,  alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do Rady školy. Termín prijatia návrhov konkrétnych kandidátov   do volieb do Rady školy určí riaditeľ školy.

     2) Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny rodičov žiakov, vyhotoví volebné lístky s dátumom volieb a v zmysle bodu 3) tejto časti. Ďalej skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí transparentný priebeh volieb.

     3) Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov s uvedenou triedou, ktorú dieťa kandidáta navštevuje a kolónku, do ktorej sa uvedie počet hlasov za zvoleného kandidáta v prípade, že sa rodičia rozhodnú voliť v zmysle bodu 6) tejto časti.

     4) Každý rodič žiaka môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac dvoch kandidátov za rodičov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

     5) Rodičia si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.

     6) Rodičia sa môžu dohodnúť a poveriť hlasovaním predsedu triedy, ktorý spolu s rodičmi upraví volebný lístok v zmysle volebného poriadku a na základe spoločnej dohody rodičov danej triedy.

     7) V prípade zvolenej voľby v zmysle bodu 6) tejto časti bude prílohou volebného lístku prezenčná listina zo stretnutia rodičov konkrétnej triedy, za ktorú bude poverený zástupca hlasovať.

     8) Členmi Rady školy sa stávajú prví dvaja kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov školy. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhodne žreb, ktorý uskutoční volebná komisia   v prítomnosti zástupcov rodičov (rodičovskej rady).

      

     Článok VII.

     Pravidlá rokovania Rady školy

     1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu Rady školy nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.
     2. Predsedu rady školy Rada školy odvolá, ak:
     • o to sám požiada
     • koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom Rady školy.
     1. Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
     2. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
     3. Každý člen rady školy má 1 hlas, v prípade rovnakého počtu hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Rady školy (okrem prípadu uvedeného v bode 6).
     4. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.
     5. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dva krát ročne.
     6. Z každého zasadnutia Rady školy sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica v písomnom vyhotovení bude uložená u predsedu rady školy.
     7. Zasadnutie Rady školy  je verejné.
     8. Zmeny v štatúte Rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov Rady školy.
     9. Nová Rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.
     10. Z každého zasadnutia Rady školy zapisovateľ vyhotoví zápisnicu obsahujúcu najmä menný zoznam prítomných, program jednania, závery a uznesenia, výsledky hlasovania.
     11. Zápis z každej Rady školy sa vyhotovuje najneskôr do 5 pracovných dní po rokovaní a zapisovateľ Rady školy ho doručí všetkým členom Rady školy a riaditeľke školy ( môže aj v elektronickej forme ).

      

      

     Článok VIII.

     Práva a povinnosti člena Rady školy

     1) Člen má právo:

     a) voliť a byť volený,

     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu Rady školy,

     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania Rady školy  a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam Rady školy,

     e) predkladať na rokovanie Rady školy vlastné námety prípadne materiály.

     2) Člen Rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena Rady školy podľa tohto štatútu. V tomto prípade rada školy požiada o jeho výmenu.

     3) Člen Rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     4) Člen Rady školy pravidelne informuje o jej činnosti zástupcov tej zložky, ktorú v Rade školy zastupuje a získava od nich podnety pre prácu Rady školy.

     5) V prípade ukončenia členstva, alebo zmeny v plnení podmienok pre členstvo v Rade školy je povinnosťou člena rady školy na tento fakt upozorniť predsedu Rady školy.

      

     Článok IX.

     Povinnosti predsedu Rady školy

      1) Predseda Rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

     2) Za predsedu Rady školy môže byt zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     3) Predseda Rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení Rady školy na schválenie návrh štatútu Rady školy.

     4) Predseda Rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

     5) Predseda Rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy.

     6) Uznesenie Rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu Rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

      

     Článok X.

     Záverečné ustanovenia

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy dňa 2. apríla 2012 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

      

     V Bytči 2. apríla 2012