• Formy štúdia

    • 1. Dištančná forma

          Dištančná forma štúdia je určená ľuďom, ktorí sa dokážu vzdelávať samoštúdiom, vedia pracovať samostatne a vyhovujú im konzultácie s učiteľom prostredníctvom internetu a moderného školského e-learningového systému. Študijné materiály príslušných predmetov sú prístupné v e-learningu v elektronickej podobe. Žiak je počas štúdia priebežne hodnotený na základe vypracovaných úloh, ktoré vypracúva v e-learningu. Klasifikovaný je na základe záverečného testu alebo skúšky na konci klasifikačného obdobia, a to priamo v priestoroch školy.

      

           Dĺžka externého štúdia dištančnou formou je nasledovná:

          - 2 až 4 roky pre uchádzača, ktorý absolvoval len základnú školu alebo uchádzača, ktorý študoval na strednej škole alebo učilišti a neukončil riadne stredoškolské vzdelávanie

          - 2 roky pre uchádzača, ktorý absolvoval celé učňovské štúdium (výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške), prípadne získal úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

      

           Dĺžka externého štúdia je určená individuálne po konzultácii s uchádzačom.

      

           Po úspešnom absolvovaní celého externého štúdia vykoná študent maturitnú skúšku, čím dosiahne úplne stredné odborné vzdelanie.

      

      2. Individuálny študijný plán

          Táto forma externého vzdelávania je určená študentom (dennej aj externej formy stredoškolského štúdia), ktorí žiadajú školu o individuálny študijný plán z akéhokoľvek dôvodu - športová príprava, pobyt v zahraničí, realizovanie sa v oblasti umenia, zdravotné dôvody, podnikanie a pod. Individuálny študijný plán je určený aj študentom bez ukončeného úplného stredoškolského vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť toto vzdelania s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu práce, kariérneho postupu v zamestnaní, či pokračovania v štúdiu na vysokej škole.

      

          Dĺžka štúdia je určená individuálne pre každého uchádzača.

      

          Po úspešnom absolvovaní celého externého štúdia vykoná študent maturitnú skúšku, čím dosiahne úplne stredné odborné vzdelanie.